โ™ป๏ธqb-recyclejob

Everyday is earth day

Introduction

  • Allows players to work as a recycler and earn items!

This job does not pay out money by default, it pairs well with the crafting system from qb-inventory

Configuration

Config = {
	-- warehouse entrance / spawn location on warehouse exit
	OutsideLocation 	= vector4(55.55, 6472.18, 31.43, 44.0),
	-- warehouse exit / spawn location on warehouse enter
	InsideLocation 		= vector4(1073.0, -3102.49, -39.0, 266.61),
	-- clock in/out
	DutyLocation 		= vector4(1048.7, -3100.62, -38.2, 88.02),
	-- package delivery location
	DropLocation 		= vector4(1048.224, -3097.071, -38.999, 274.810),
	-- enable/disable floating marker
	DrawPackageLocationBlip = true,
	-- progress bar times
	PickupActionDuration 	= math.random(4000, 6000),
	DeliveryActionDuration 	= 5000,

	MaxItemsReceived 	= 5, -- maximum random reward items amount
	MinItemReceivedQty 	= 2, -- minimum reward item amount
	MaxItemReceivedQty 	= 6, -- maximum reward item amount
	ChanceItem 		= "cryptostick", -- random chance reward item
	LuckyItem 		= "rubber", -- random chance reward item

	PickupLocations = { -- interaction locations to pickup recyclables
		[1] 	= vector4(1067.68, -3095.57, -39.9, 342.39),
		[2] 	= vector4(1065.20, -3095.57, -39.9, 342.39),
		[3] 	= vector4(1062.73, -3095.57, -39.9, 342.39),
		[4] 	= vector4(1060.37, -3095.57, -39.9, 342.39),
		[5] 	= vector4(1057.95, -3095.57, -39.9, 342.39),
		[6] 	= vector4(1055.58, -3095.57, -39.9, 342.39),
		[7] 	= vector4(1053.09, -3095.57, -39.9, 342.39),

		[8] 	= vector4(1053.07, -3102.62, -39.9, 342.39),
		[9] 	= vector4(1055.49, -3102.62, -39.9, 342.39),
		[10]	= vector4(1057.93, -3102.62, -39.9, 342.39),
		[11] 	= vector4(1060.19, -3102.62, -39.9, 342.39),
		[12] 	= vector4(1062.71, -3102.62, -39.9, 342.39),
		[13] 	= vector4(1065.19, -3102.62, -39.9, 342.39),
		[14] 	= vector4(1067.46, -3102.62, -39.9, 342.39),

		[15] 	= vector4(1067.69, -3109.71, -39.9, 342.39),
		[16] 	= vector4(1065.13, -3109.71, -39.9, 342.39),
		[17] 	= vector4(1062.70, -3109.71, -39.9, 342.39),
		[18]	= vector4(1060.24, -3109.71, -39.9, 342.39),
		[19]	= vector4(1057.76, -3109.71, -39.9, 342.39),
		[20] 	= vector4(1055.52, -3109.71, -39.9, 342.39),
		[21]	= vector4(1053.16, -3109.71, -39.9, 342.39),
	},
	WarehouseObjects = { -- interactable objects in the warehouse
		[1] = "prop_boxpile_05a",
		[2] = "prop_boxpile_04a",
		[3] = "prop_boxpile_06b",
		[4] = "prop_boxpile_02c",
		[5] = "prop_boxpile_02b",
		[6] = "prop_boxpile_01a",
		[7] = "prop_boxpile_08a",
	},
	PickupBoxModel = "prop_cs_cardbox_01", -- object show in players hands
	ItemTable = { -- reward items
		[1] = "metalscrap",
		[2] = "plastic",
		[3] = "copper",
		[4] = "iron",
		[5] = "aluminum",
		[6] = "steel",
		[7] = "glass",
	}
}

Last updated